Verksamheten idag

Mellanstadieverksamheten
Mellis är en fritidsklubb för barn i åk. 4 – 6 som drivs på uppdrag av utbildningsförvaltningen. Under läsåret 2018 – 2019 har vi som mest haft 150 inskrivna barn som har erbjudit mängder av olika aktiviteter.
Vi har som ambition att ha flertal vuxenledda aktiviteter varje dag.
Hos oss får barnen själva välja vad de vill göra.

Anmälan, uppsägning och avgifter.
Se under fliken anmälan

​Avgifter och uppsägning

Se under fliken anmälan


 

Historik

EEF (Enskede Elev och Föräldrarförening)  startades av föräldrar i början på 1993 . EEF startade då en öppen fritidsverksamhet som kallas Mellis.  Namnet följer nomenklaturen för verksamheterna utanför lektionstid med ''Uppis'', uppehållsrum under håltimmar och raster samt ''Kvällis'' för ungdomar efter kl 19.00 . Uppis drivs i Enskede skolas regi i samarbete med trygghetsrådet och Kvällis i Stadselsnämndens regi.

EEF ska inte blandas ihop med Föräldrarföreningen EFF  (Enskede Skolas Föräldraförening) som arbetar med frågor rörande Enskede skola som helhet och bl.a driver den viktiga frågan om lokalbristen på Enskede Skola.

Man ansåg att det innebar en alltför osäker tillvaro, att från den kontrollerade fritidsverksamheten i åk 3, efter sommarlovet, plötsligt förväntas klara sig helt på egen hand. I det moderna samhället jobbar de flesta vårdnadshavare heltid och barnen blir ensamma många timmar på eftermiddagen. Barn i åk 4 kan behöva en mjukare övergång från åk 3, genom en öppen fritidsverksamhet och vidare i åk 5 och 6 ville man erbjuda  en gemensam träffpunkt med vuxna förebilder , gemensamma akivitetet och med möjligheter till fler aktiviteter , än man kanske har tillgång till på egen hand.

''Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ingår i dag i utbildningssystemet. Utbildningsdepartementet har tagit över ansvaret från Socialdepartementet och sedan den 1 januari 1998 är Skolverket ansvarig myndighet. Bestämmelserna finns i skollagen.

Öppen fritidsverksamhet är enligt skollagen ett alternativ till inskriven verksamhet för barn i åldersgruppen 10-12 år och kan också fungera som ett komplement för de skolbarn som är inskrivna i familjedaghem. Den kan samordnas med kommunens övriga fritidsverksamheter för barn och ungdom och även anordnas i samarbete med föreningslivet.

Begreppet öppen fritidsverksamhet infördes i lagstiftningen den 1 januari 1995 i samband med att kommunernas skyldighet att anordna förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skärptes. Därmed markerades att 10–12-åringar behöver tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och kontakter med kamrater och vuxna utanför hemmet och skolan, även om de inte har behov av den omsorg som ges i inskriven verksamhet. De flesta barn i 10–12-årsåldern har föräldrar som förvärvsarbetar. Många av dessa barn klarar en stor del av vardagen på egen hand men behöver ändå vuxenkontakt och tillgång till organiserade fritidsverksamheter under den tid de inte går i skolan.

Även om öppen fritidsverksamhet för 10–12-åringar är tämligen ny i lagstiftningen, så är frågan om skolbarnsomsorg för barn i denna åldersgrupp inte ny. Utbyggnaden av skolbarnsomsorgen har alltsedan den kom i gång på 1970- talet varit inriktad på barn i de yngre skolåldrarna. Samtidigt har det hela tiden funnits ett krav på kommunerna att tillgodose även de äldre skolbarnens behov av organiserad gruppverksamhet.

Den mellanstadieverksamhet som började byggas ut i mitten av 1980-talet har avvecklats i många kommuner av besparingsskäl. I början av 1990-talet pekade bland annat Socialstyrelsen på brister i verksamheter för 10–12-åringar.

Skolbarnsomsorg för de äldre skolbarnen är fortfarande mycket ojämnt utbyggd över landet. Hösten 1999 saknade fyra av fem kommuner öppen fritidsverksamhet som var riktad till 10–12-åringar och 7% av barnen var inskrivna i fritidshem.

2011 var 17%  av alla 10–12-åringar inskrivna i fritidshem och det fanns det öppen fritidsverksamhet i 63 av landets 290 kommuner.  Dessa 63 kommuner hade sammanlagt 593 öppna fritidsverksamheter. 2008 var siffrorna motsvarande 72 kommuner med gemensamt 580 öppna fritidsverksamheter.

Antal årsarbetare var 2011 , 498 inom den öppna fritidsverksamheten , därav andelen fritidspedagoger/lärare var knappt 16%.


Den öppna fritidsverksamheten skall genomsyras av de värden som kommer till uttryck i läroplanens (Lpo 94) värdegrund. Personalen har ett stort ansvar för att dessa värden görs tydliga och konkreta för barnen. Barn i 10–12-årsåldern är ofta upptagna av frågor som rör normer, rättvisa och delaktighet och för många är det en period då de tillägnar sig ett grundläggande förhållningssätt i moraliska frågor. De erfarenheter de gör i den öppna fritidsverksamheten kan komma att påverka deras uppfattning långt fram i livet.

Den öppna fritidsverksamheten bygger på barnens aktiva medverkan och på en gruppsamvaro där många uppfattningar och viljor kommer till uttryck. Det finns rikliga tillfällen för barnen att uppleva att människors olikheter och åsikter respekteras och tas tillvara och att det är nödvändigt att kunna kompromissa. Genom att vara goda förebilder kan personalen levandegöra ett demokratiskt förhållningssätt, till exempel i situationer som rör hänsyn till andra människor, alla människors lika värde samt barnens ansvar och inflytande.''